mandag, november 20, 2017Publisert: 16.05.12

Statutter for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Statutter for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap vedtatt på stiftelsesmøtet 10.oktober 1973, med senere endringer av 18. februar 1981, 7. mai 1983, 27. april 1996, 12. mai 2001, 9. juni 2007, 7. juni 2009, 7. februar 2010 og 26.mai 2013.


§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Ovenfor utlandet benyttes navnet Norwegian Shipping History Society.

§ 2 
Foreningen skal registreres i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).

§ 3 
Foreningen skal ha sitt sete i Bergen kommune.

§ 4 Foreningen formål
Foreningens formål er å stimulere interessen for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø, herunder også å fremme interesse og forståelse for norsk sjøfarts betydning i fortid og nåtid. 

§ 5 Foreningen oppgaver
Foreningen skal søke å oppfylle sin målsetting gjennom blant annet ved utgivelse av medlemsbladet ”Skipet”, ved å videreutvikle web-portalen ”skipet.no”, ved bok- og fotosamlinger m.v. samt å arbeide for etablering, drift og forvaltning av dokumentasjonssentra for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø.

Foreningen ønsker å støtte så vel sjøfartsmuseer som større museer med maritime avdelinger i deres arbeide, og foreningen ønsker å spille en rolle i det tradisjonelle kulturminnevernet.

§ 6 Medlemsskap og kontigent
Årskontingent fastsettes av generalforsamling og skal være lik for personlige medlemmer og for foretak/organisasjoner hjemmehørende i Norge. 

Alle som betaler årskontingent regnes som medlemmer.
Som medlemmer regnes også æresmedlemmer.
Medlemsbladet ”SKIPET” sendes først etter at medlemskontingent er innbetalt.

§ 7 Æresmedlemskap m.v.
Et enstemmig styre kan utnevne æresmedlemmer og gi ut plaketter eller andre æresbevilgninger til medlemmer eller andre som har gjort spesiell innsats for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

§ 8 Lokalforeninger
I tråd med foreningens målsetting og statutter kan det stiftes lokalforeninger innenfor nærmere angitt geografiske områder.
Etablering av nye lokalforeninger og avvikling av tidligere lokalforeninger skal framlegges på førstkommende generalforsamling i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap under sak 14.

Lokalforeninger kan registreres i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret). 

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har for tiden følgende lokalforeninger:
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Hordaland, stiftet 15.januar 1986 som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Bergen
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Østlandet, stiftet 04.mai 1985
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Haugalandet, stiftet 1995
Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund, stiftet 1995
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, stiftet 25. januar 2001
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Sør-Rogaland, stiftet 13.mars 2007
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Lister og Mandal, stiftet 13.november 2008

Dersom lokalforening drives i en form som skader NSS’s omdømme, kan styret ta opp forholdet.

Lokalforeningen må sende inn årsrapport innen 1. mars hvert år.

§ 9 Regnskapsåret
Regnskapsåret for foreningen følger kalenderåret.

§ 10 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen avholdes på det sted som styret bestemmer.

Innkalling til generalforsamling med angivelse av dagsorden skjer i foreningens medlemsblad ”Skipet” minst 14 dager før generalforsamlingen.

Medlemmer som ønsker saker behandlet i generalforsamlingen må sende en redegjørelse om dette til styret innen 1.februar det angjeldende år.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:

1) fortegnelse over frammøtte, registrering og godkjenning av fullmakter
2) valg av møteleder
3) valg av en person til å føre protokoll over generalforsamlingen
4) valg av to personer til å undertegne protokollen over generalforsamlingen sammen med møteleder
5) årsregnskapet bestående av styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning
6) utgår 
7) valg av styre bestående av formann, sekretær/nestformann, økonomiansvarlig, redaktør av ”Skipet”/www.skipet.no, samt valg av styremedlem og personlig vararepresentant
8) utgår
9) utgår
10) valg av valgkomite bestående av leder samt tre medlemmer
11) valg av revisor
12) årskontingent
13) driftsbudsjett for kommende år
14) innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter eller som styret ønsker at generalforsamlingen skal behandle.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når det forlanges av minst tre av styremedlemmene i foreningen i fellesskap eller av minst 10 % av de stemmeberettigede medlemmer i foreningen i fellesskap.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling foretas av styret og skjer skriftlig til samtlige medlemmer minst tre uker før den ekstraordinære generalforsamling skal avholdes. Den ekstraordinære generalforsamling skal avholdes i Bergen by.
Den ekstraordinære generalforsamling behandler den eller de saker som framkommer i innkallingen.

§ 12 Styre
Foreningen skal ha et Styre som er sammensatt som følger: 

Formann
Sekretær/nestformann
Økonomiansvarlig
Redaktør for ”Skipet”/www.skipet.no
Styremedlem m/personlig vararepresentant

Styremedlemmene velges for to år, dog slik at halve styret er på valg hvert år.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styret er til stede.
Lokalavdelingens formenn tilsendes innkalling til og referat fra styremøter.

§ 13 Utgår

§ 14 Endring av statuttene
Forslag om endring av statuttene må meddeles medlemmene som en del av innkalling til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
Eventuell beslutning om endring av statuttene fastsettes av generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamling med minst 2/3-dels flertall. 

Endring av statuttenes §§ 14, 15 og 16 krever gyldig vedtak i totalt to påfølgende generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3-dels flertall. 


§ 15 Oppløsing
Forslag om oppløsning av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap behandles av generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. 
Vedtak om oppløsning må fattes av to påfølgende generalforsamlinger med 2/3 flertall. Deretter velger generalforsamlingen et avviklingsstyre, bestående av leder og to medlemmer.


§ 16 Avvikling
Dersom det etter § 15 foran er gitt tilslutning til oppløsning, skal det valgte avviklingsstyre sørge for å kreve inn foreningens tilgodehavende og betale dens gjeld. I den grad det måtte være nødvendig for at all gjeld som foreningen måtte ha skal kunne betales, skal avviklingsstyret også sørge for avhendelse av (deler av) bok- og fotosamlinger m.v., andre samlinger, arkiv og andre eiendeler som foreningen rår over.

Foreningens gjenværende aktiva og samlinger gis til Bergen Sjøfartsmuseum.(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no