lørdag, desember 16, 2017Publisert: 11.04.13

Protokoll fra Årsmøte 11. april 2013

 

Protokoll over årsmøtet i

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

 

Tid:    torsdag 11.april 2013 med møtestart kl. 19:00.

Sted:  foreningens lokaler i Loennechengården, Vågeveien 7 i Kristiansund.

 

Til stede:

Thor Olav Olsen                              Jørgen Strand                      SveinStølan

Åge Pedersen                                 SveinLudvigsen                    Edvin Orholm

Hans Jarle Larsen                           ØyvindArnøy                         Kåre B. Fure

John Settemsli                                 Arvid Hagen                          Anton Brattøy          

Harald Klausen                                Arnfinn Herkedal                   Fritz Kristiansen

Ole Kristian Stokke                          Magne Grav                          Ole Sager

Håkon A. Pettersen                         Anne Lise Tømmervåg          Asbjørn Hansen     

Nils Gunnar Fjærvik                        Kjell Fostervoll                       Arild Storvik

Gunnar Gundersen                         Håkon Bloch    

 

 

Møtet ble åpnet av formannen, Thor Olav Olsen

                                              

Følgende ble behandlet:

 

1.         Godkjenningav innkalling

Innkalling var foretatt i samsvar med statuttene forforeningen, slik de framkommer etter ekstraordinær generalforsamling 21. mars2013.

Møtet er gjort kjent ved oppslag i medlemslokalet og vedoppslag i utstillingsvinduene til medlemslokalet. Årsmøtet er også annonsert i Tidens Krav i går 10. april.

Ingen merknader til innkallingen framkom og denne ble enstemmig godkjent.

 

2.         Godkjenning av dagsorden

Dagsorden var oppsatt i henhold til beskrivelsene i foreningens statutter. Dagsorden ble enstemmig godkjent

 

3.         Fortegnelse over frammøtte, registrering og godkjenning av fullmakter

Det ble foretatt navnopprop. Fortegnelse over registrerte deltakere framkommer ovenfor. Antall frammøtte var 26, alle stemmeberettigede medlemmer.

 

4.         Valg avmøteleder

Som møteleder ble Thor Olav Olsen enstemmig valgt

 

5.         Valg avreferent

Som referent ble Svein Ludvigsen enstemmig valgt

 

6.         Valg av to personer som sammen medmøteleder skal undertegne årsmøtets protokoll

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder Thor Olav Olsen ble Arvid Hagen og Anne Lise Tømmervåg enstemmig valgt.

 

7.         Styrets årsberetning, resultatregnskap,balanse, noter og revisors beretning

Møteleder gjennomgikk i stikkords form de enkelte hovedavsnitt i årsberetningen som ble godkjent fortløpende.

Årsberetningen ble etter dette enstemmig godtatt.

Møteleder gjennomgikk både resultatregnskap og balanse og besvarte de spørsmål som kom fram.

 

Årsberetning og årsregnskap ble etter dette enstemmig godkjent.

  

8.         Valg avstyre- og vararepresentanter i henhold til statuttenes § 12

Styremedlemmene John Kleivset og Svein Ludvigsen er ikke på valg.

Det er således formannen, Thor Olav Olsen, og de to styremedlemmene Jørgen Strand og Ole Sager som er på valg. Styreformann og styremedlemmer skal velges for to år.

Thor Olav Olsen og Ole Sager har begge frasagt seg gjenvalg

 

På valg er også to vararepresentanter, Åge Pedersen og Hans Jarle Larsen.

Vararepresentanter skal velges for ett år.

 

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende enstemmig valgt

 

Styreformann:          Jørgen Strand                               for to år

 

Styremedlem:           Åge Pedersen                               y, valgt for to år

Styremedlem:           Per Nesje                                     ny,valgt for to år

 

Vararepresentant:   Hans Jarle Larsen                          gjenvalgt, for ett år   :

Vararepresentant:   Gunnar Gundersen                         ny,valgt for ett år

 

 

9.         Valg avvalgkomite med leder og to medlemmer samt vararepresentant

I tråd med innstilling fra styret ble følgende enstemmig valgt:

 

Leder                          Arnfinn Herkedal                ny som leder, for ett år

 

Medlem                     Asbjørn Hansen                  gjenvalgt i valgkomiteen, for ett år

Medlem                     Håkon Arnold Pettersen      gjenvalgt, for ett år

 

Vararepresentant    Ole Sager                               ny, for ett år

 

10.      Valg avrevisor og vararevisor

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende enstemmigvalgt:

Revisor:                     Magne Grav                       gjenvalgt, for ett år

Vararevisor:               Kjell Laugtug                      gjenvalgt,for ett år

 

 

 

 

 

11.      Valg av komite til møteforberedelser

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt:

Asbjørn Hansen                  gjenvalgt,for ett år

Arnfinn Herkedal                 gjenvalgt,for ett år

Håkon Arnold Pettersen      gjenvalgt,for ett år

 

12.      Dersom ønskelig, valg av utmerkelseskomitepå tre medlemmer og en vararepresentant

Styret la fram følgende innstilling:

”Foreningen er ennå så ung at det foreløpig ikke sees aktuelle kandidater. Årsmøtet anmodet å fatte vedtak på at det ikke skal foretas valg på utmerkelseskomite”. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

13.      Årskontingent 2014

Styret la fram forslag at årskontingenten for 2013 fastsettes slik:

-        For medlemmer som også er medlem avhovedforeningen:   kr. 200,-

-        For medlemmer som ikke er medlem avhovedforeningen      kr. 400,-

-        For ektefelle, samboer og registrert partner avmedlem          kr. 100,-

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

14.      Driftsbudsjettfor 2013

Forslag til budsjett ble kort gjennomgått av møteleder

Etter dette ble styrets forslag til budsjett for 2013 enstemmig vedtatt.

 

 

Møteleder erklærte kl. 20:10 årsmøtet som avsluttet.

 

 

Protokollens riktighet bekreftes:

 

 

Arvid Hagen                              Anne Lise Tømmervåg                  Thor Olav Olsen


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no