X

Foreningens statutter av 10. april 2014

 


 
 
     
 

vedtatt på stiftelsesmøtet 25. januar 2001,

med senere endringer av 22. april 2004, 6. april 2006, 13.september 2007, 12. april 2012, 21. mars 2013 og 10. april 2014

 

 

§ 1   Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.

 

 

§ 2  Tilknytting til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Foreningen er en lokalforening av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – organisasjonsnr. 984 337 655.

Dersom lokalforeningen drives i strid med målsetting og statutter i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, erkjenner lokalforeningen at lokalforeningen kan bli ekskludert som lokalforening av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Dersom lokalforeningen blir ekskludert påhviles det valgte styre i lokalforeningen umiddelbart å innkalle til ekstraordinært årsmøte som skal tilrettelegge for at statuttene endres med hensyn til å gi foreningen nytt navn som ikke har tilknytting til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap samt andre endringer i foreningens statutter som har tilknytting til eller henvisning til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Dersom Norsk Skipsfartshistorisk Selskap blir avviklet som forening, plikter styret umiddelbart å framlegge for årsmøte eller ekstraordinært årsmøte forslag om endring av statuttene som sørger for at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal framstå som en frittstående og uavhengig forening.

 

 

§ 3

Foreningen skal registreres i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).

 

 

§ 4

Foreningen skal ha sitt sete i Kristiansund kommune.

 

 

§ 5   Foreningens formål

Foreningens formål er å stimulere interessen for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø, herunder også å fremme interesse og forståelse for norsk sjøfarts betydning i fortid og nåtid og i tilknytting til Nordmøre i sin særdeleshet.

 

 

§ 6   Foreningens oppgaver

Foreningen skal søke å oppfylle sin målsetting gjennom blant annet å framstå som et kulturelt og sosialt møte- og treffsted.

Foreningen ønsker å støtte Nordmøre Museum i skipsfartshistorisk relatert arbeide.

 

 

§ 7   Medlemsskap og kontingent

Foreningen er åpen for alle.

Det fastsettes tre kontingentsatser:

 

 

  • Ordinære medlemmer – som forutsettes å være medlem av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – organisasjonsnr. 984 337 655
  • Ektefelle, samboer og registrert partner til medlem
  • Andre

Årskontingentsatsene fastsettes av årsmøtet.

 

Årskontingent for støttemedlemmer fastsettes av styret. 

 

Inkludert i årskontingenten er et eksemplar av foreningens temahefte for det året kontingenten gjelder for.

 

Som medlemmer regnes også æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

 

Medlemmer som har passert myndighetsalder og som har betalt årskontingenten har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Retten til å møte og å avgi stemme er personlig og kan ikke delegeres til andre gjennom fullmakt. Foretak eller organisasjoner har rett til å møte og å avgi stemme gjennom fullmektig. På årsmøtet kan ingen representere mer enn ett foretak eller organisasjon.

 

Støttemedlemmer som har betalt årskontingenten har møte- og talerett – ikke stemmerett – på årsmøtet.

 

Medlemmer/støttemedlemmer som ikke betaler den fastsatte årskontingent innen årets utgang kan etter vedtak i styret strykes som medlem og kan ikke opptas på ny som medlem før kontingentrestanse er betalt i sin helhet.

 

 

§ 8   Æresmedlemsskap m.v.

Et enstemmig styre kan utnevne æresmedlemmer og gi ut plaketter eller andre æresbevilgninger til medlemmer eller andre som har gjort en stor uegennyttig innsats eller som på andre måter har gjort en spesiell innsats for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.

 

    

§ 9   Regnskapsåret

Regnskapsåret følger kalenderåret.

 

 

§ 10   Årsmøte

Det ordinære årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøte avholdes i Kristiansund.

 

Innkalling til årsmøte med dagsorden skjer ved oppslag i medlemslokalene minst 14 dager forut for årsmøtet.

 

I tillegg annonseres årsmøtet i en avis som er vanlig lest i distriktet.

 

Stemmeberettigede medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøte må sende en redegjørelse om dette til styret i foreningen innen 1.februar det angjeldende år.

 

Dagsorden for det ordinære årsmøtet:

 

  1)      fortegnelse over frammøtte, registrering og godkjenning av fullmakter

  2)      valg av møteleder

  3)      valg av en person til å føre protokoll over årsmøtet

  4)      valg av to personer til å undertegne protokollen over årsmøtet sammen med møteleder

  5)      årsregnskapet bestående av styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning

  6)      valg av styre og vararepresentanter i henhold til statuttenes § 12.

  7)      Valg av møtekomite på 3 – 5 medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning

  8)      Valg av utvalg for ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre”. Antall medlemmer i utvalget besluttes av årsmøtet.

  9)      valg av valgkomite bestående av leder og to medlemmer samt en vararepresentant.

 10)     valg av revisor med vararepresentant

 11)     Dersom årsmøtet ønsker det: valg av en utmerkelseskomite på tre

           medlemmer med en vararepresentant

12)      årskontingent

13)      driftsbudsjett for kommende år

14)      innkomne forslag.

 

Foreningens årsmøte plikter umiddelbart etter gjennomført årsmøte å sende til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap bekreftede avskrifter av de dokumenter som var lagt fram for årsmøtet sammen med gjenpart av undertegnet protokoll over årsmøtet.

 

 

§ 11   Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når det forlanges av minst to av styremedlemmene i foreningen i fellesskap eller av minst 10 % av de stemmeberettigede medlemmer i foreningen i fellesskap.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte foretas av styret og skjer skriftlig til samtlige medlemmer minst tre uker før det ekstraordinære årsmøte skal avholdes.

Det ekstraordinære årsmøte avholdes i Kristiansund.

Det ekstraordinære årsmøte behandler den eller de saker som framkommer i innkallingen.

 

Foreningens ekstraordinære årsmøte plikter umiddelbart etter gjennomført ekstraordinært årsmøte å sende til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap bekreftede avskrifter av de dokumenter som var lagt fram for det ekstraordinære årsmøtet sammen med gjenpart av undertegnet protokoll over det ekstraordinære årsmøtet.

 

 

§ 12   Styre

Foreningens styre består av leder og 4 styremedlemmer. I tillegg velges to eller tre vararepresentanter etter årsmøtets nærmere beslutning.

Styret velges for to år av gangen, dog således at et år velges leder og 2 styremedlemmer mens det neste år velges 2 styremedlemmer.

Vararepresentanter velges for et år av gangen.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3-del av styret er til stede.

 

Blant de fire styremedlemmene velger styret nestleder.

 

 

 

§ 13   Endring av statuttene

Forslag om endring av statuttene må meddeles medlemmene som en del av innkalling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Eventuell beslutning om endring av statuttene fastsettes av årsmøte eller det ekstraordinære årsmøte med minst 2/3-dels flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Endring av statuttenes §§ 13, 14 og 15 krever gyldig vedtak i totalt to påfølgende årsmøter med minst 2/3-dels flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

 

 

§ 14   Oppløsning

Forslag om oppløsning av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre behandles av årsmøte. Dersom årsmøtet med 2/3-dels flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer går inn for oppløsning av foreningen skal årsmøte foreta vedtak om at uravstemming om foreningens oppløsning skal avgjøres av stemmeberettigede medlemmer. Samtidig skal årsmøtet velge et avviklingsstyre bestående av leder og to medlemmer. Uravstemming organiseres av det valgte avviklingsstyre og gjennomføres med en stemmefrist på minst 14 - høyst 30 - dager. For at foreningen skal kunne oppløses må minst halvparten av stemmeberettigde medlemmer delta i uravstemmingen og 2/3-del av de avgitte stemmer i uravstemmingen må gå inn for det.

 

 

§ 15   Avvikling

Dersom det etter § 14 foran er gitt tilslutning i uravstemming om at foreningen skal oppløses skal det valgte avviklingsstyre sørge for å kreve inn foreningens tilgodehavende og betale dens gjeld. Avviklingsstyret skal også sørge for avhendelse av eiendeler som foreningen rår over, unntatt ”Historiske arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap” og digitale samlinger.

”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre” og digitale samlinger er spesielt nevnt nedenfor.

 

Etter at all gjeld er betalt og eiendeler som foran nevnt er solgt/avhendet, skal foreningens gjenværende eiendeler og verdier gis bort slik:

 

Foreningens ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap”, inkludert også arkivmateriale og papirbaserte bilder, og også digitale bilder og opplysninger:

- til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – organisasjonsnr. 984 337 655.

 

Foreningens beholdning av penger.

- til folkebiblioteket Kristiansund Bibliotek.

Det er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre sterke ønske at pengebeholdningen som gis til folkebiblioteket Kristiansund Bibliotek skal folkebiblioteket Kristiansund Bibliotek nytte i framtiden til innkjøp av litteratur m.v. knyttet til skipsfartshistorie.

 

Foreningens ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap”, inkludert også arkivmateriale og papirbaserte bilder, og også digitale bilder som foran nevnt skal gis til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap – organisasjonsnr. 984 337 655 - skal imidlertid til enhver tid deponeres i folkebiblioteket Kristiansund Bibliotek.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap skal imidlertid ha rett til å beholde gjenparter av de digitale bilder og opplysninger og å bruke disse på samme måte som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap nytter andre bildesamlinger som de rår over.

Statutter for Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Statuttene er vedtatt på ekstraordinært årsmøte 18.september 2008

§ 1
Som et ledd i sin målsetting har Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre bl.a. ønske om å samle inn bilder og historiske opplysninger knyttet til skipsfart og sjøfartsmiljø med særlig vekt på tilknytting til Nordmøre.
Dokumentasjonene samles i ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre”.
Arkivet er ment å være et viktig forhold i relasjon til formålsparagrafen for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, nemlig ”å stimulere interessen for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø, herunder også å fremme interesse og forståelse for norsk sjøfarts betydning i fortid og nåtid og i tilknytting til Nordmøre i særdeleshet”.

 

§ 2
Det er ønskelig at innsamling til arkivet skal skje kontinuerlig.

 

§ 3
Det skal søkes å holde arkivet tilgjengelig for medlemmer i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre til disses private bruk og samtidig være et ledd i at medlemmene
kan utvikle større interesse og forståelse for de tema som arkivet har dokumentasjoner om. Arkivet skal også søkes utviklet ved at medlemmene/ brukerne selv får interesse av og ønske om selv å bidra med å videreutvikle tilfanget i arkivet.
I den grad det er mulig og innenfor retningslinjer trukket opp av styret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre” også være en kunnskaps- og dokumentasjonskilde.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal kunne sette begrensninger i utlån, bruk og/eller kopiering fra arkivet.

Arkivet skal også kunne nyttes av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som ledd både i foreningens ordinære virksomhet og i profilering av foreningen.

Arkivmateriell skal ikke kunne disponeres illojalt i forhold til § 5 nedenfor.
Det påhviler enhver direkte eller indirekte bruker av arkivet på selvstendig grunnlag å vise aktsomhet i forhold til bestemmelsene i Åndsverkloven.

 

§ 4
Med samtykke fra styret kan materiellet nyttes i publikasjoner, utstillinger eller andre media.
Ved enhver bruk skal det gis kildereferanse til ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre” samt angivelse av opphavskilde.
Ved foto skal også fotografens navn oppgis.
Arkivmateriell skal ikke kunne disponeres illojalt i forhold til § 5 nedenfor.

 

§ 5
Arkivmateriell som blir tilført arkivet og hvor giver/e gir instrukser om bruk skal så vel Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som bruker/e respektere.

 

§ 6
Til å forvalte arkivet oppnevner styret, alternativt årsmøtet, en person eller et utvalg.

 

§ 7
Det skal til enhver tid være rutiner som i størst mulig grad sikrer at arkivet ikke går helt eller delvis tapt.

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.